B2C VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI LOWA SPORT­SCHUHE GMBH

Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse 19
85305 Jetzendorf
Německo

1. Oblast působnosti, definice, omezení

1.1 Násle­dující všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro veškerý realizovaný online prodej a dodávky společnosti LOWA Sport­schuhe GmbH prostřednictvím různých webových stránek anebo komu­ni­kačních médií typu Instant Browser koncovým spotře­bitelům a podni­katelům v níže uvedeném smyslu, dále souhrnně nazývaných „komu­nikační média“.

1.2 „Spotře­bitelé“ jsou v právním smyslu fyzické plnoleté osoby, které dosáhly mini­málního věku 21 let a usku­tečňují online nákup výhradně k vlastním soukromým účelům tak, jak jsou defi­novány v § 13 Občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Obuv, kterou společnost LOWA nabízí k prodeji jako osobní ochranný prostředek, je speciálně označena.

1.3 „Firmy“ jsou v právním smyslu fyzické nebo právnické osoby, které provádějí online nákup ve své povaze jako komerční nebo nezávislá obchodní společnost – jak je defi­nováno v § 14 OZ – výhradně k vlastním soukromým účelům a potřebě.

1.4 „Zákazník/zákazníci“ anebo zde souhrnně používané „vy“, jsou spotře­bitelé a firmy ve smyslu výše uvedených bodů 1.2 a 1.3.

1.5 Z oblasti působnosti těchto obchodních podmínek a online prodeje na nich založeného jsou vyloučeni všichni komerční maloprodejci výrobků Lowa® a také celý segment obuvi Lowa®, která se používá komerčně nebo profe­si­onálně, a spadá tak do kategorie osobních ochranných prostředků (OOPP) ve smyslu nařízení (EU) 2016/425. Tato obuv vyžaduje doplňkové schválení CE, které pro zbývající portfolio produktů společnosti LOWA není nutné. Společnost LOWA tak ve svém internetovém obchodě prodává pouze výrobky, které jsou určeny výhradně k soukromým účelům.

1.6 Komu­nikační média a jejich obsahy jsou jako takové posky­továny k dispozici bezplatně na základě „takové, jaké jsou“ („as is“), bez převzetí záruky jakéhokoli druhu. Informace v nich obsažené slouží pouze účelu obecné infor­movanosti a nepřed­stavují žádné pora­denství.

1.7 Neza­jiš­ťujeme ani neručíme za to, že jsou informace obsažené v našich komu­ni­kačních médiích přesné, úplné nebo aktuální nebo že neob­sahují viry a jiné škodlivé součásti. Dále nepo­sky­tujeme žádnou specifickou IT infrastrukturu ani připojení k síti. Proto nemůžeme zajistit ani zaručit, že bude používání našich komu­ni­kačních médií možné bez přerušení nebo bez chyb. Dále nepře­bíráme v rámci používání obsahů vysky­tu­jících se v komu­ni­kačních médiích v maxi­málním přípustném rozsahu apli­kovaných právních předpisů žádné záruky ani zajištění týkající se vhodnosti, užitečnosti, správnosti, přesnosti, aktuálnosti, spoleh­livosti apod.

1.8 Jakékoli používání komu­ni­kačních médií probíhá na vlastní riziko zákazníka. Ani společnost Lowa, ani její zaměstnanci, vedoucí pracovníci, jednatelé, ani obchodní zástupci nebo jiné třetí strany, které se podílejí nebo podílely na navr­hování, výrobě a dodání webových stránek anebo aplikace, nenesou odpo­vědnost za bezpro­střední zvláštní škody, následné škody nebo jiné škody, které jsou výsledkem používání obsahů v komu­ni­kačních médiích nebo vyplývají z chybějící možnosti používat obsahy komu­ni­kačních médií. To zahrnuje také škody, které jsou způsobené viry nebo jinými nevhodnými nebo neúplnými infor­macemi na webových stránkách anebo v aplikaci nebo výkony produktů nebo jinak ve spojení s těmito VOP či v jejich rámci. Zákazníkům je přísně zakázáno používat tato komu­nikační média ke zveřej­ňování nebo předávání informací a obsahů, které porušují nebo by mohly porušovat práva na ochranu duševního vlastnictví třetích stran nebo platné závazné zákonné předpisy. To zahrnuje také informace a obsahy – aniž by to před­stavovalo konečný výčet – které mají výhružný, hanobící, nepravdivý, diskri­minační, protizákonný, urážlivý charakter a které by mohly před­stavovat poru­šování práv třetích stran. Společnost Lowa si vyhrazuje právo kdykoli odepřít uživateli komu­ni­kačních médií, včetně zákazníka, přístup k nim v případě, pokud Lowa podle vlastního uvážení shledá v jeho používání komu­ni­kačních médií porušení VOP.

1.9 Online prodeje a dodávky firmám budeme akceptovat pouze v případě, pokud budou objednané výrobky sloužit výhradně osobní potřebě příslušné firmy a budou odpovídat množství specifi­kovanému v níže uvedeném bodě 4.1.

1.10 V rámci realizace objednávek prostřednictvím komu­ni­kačních médií si zákazník může prostřednictvím odkazů uvedených v online obchodě stáhnout všeobecné obchodní podmínky, uložit si je ve svém elek­tro­nickém zařízení anebo si je vytisknout. Tyto VOP jsou zákaz­níkovi zasílány v podobě trvalého datového nosiče po usku­tečnění online nákupu (např. v podobě e-mailu s přílohou PDF). Prostřednictvím přístupu a používání komu­ni­kačních médií zákazník také souhlasí s platností těchto VOP v celém rozsahu společně s ostatními platnými zákonnými ustano­veními a předpisy týka­jícími se komu­ni­kačních médií. V případě, že zákazník s použi­telností těchto VOP nesouhlasí, je povinen příslušná komu­nikační média neprodleně opustit.

2. SMLUVNÍ PARTNER

Váš smluvní partner pro všechny online nákupy B2C je:

Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse 19
85305 Jetzendorf
Německo
Jednatelé společnosti: Ruggero Giancarlo Zanatta, Werner Riethmann, Alexander Nicolai; DIČ.: DE 131013898 Tel.: +49(0)8137–999444 E-mail: webshop@Lowa.de; zapsána v obchodním rejstříku rejstří­kového soudu v Ingol­stadtu HRB 172614 Ingolstadt

3. NABÍDKY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Naše nabídky před­stavují pro zákazníky nezá­vaznou pozvánku k objednání zboží v našem online obchodě LOWA B2C. Učiněním objednávky nám zákazník předkládá svou závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy. Tato nabídka nabývá obou­stranné právní závaznosti až v okamžiku, kdy ji zákaz­níkovi potvrdíme v textové podobě prostřednictvím e-mailu nejpozději do uplynutí sedm­desáti dvou (72) hodin (dále jen „e-mail s potvrzením objednávky“). V opačném případě platí dotyčná nabídka z naší strany jako zamítnutá. Pokud jedna objednávka obsahuje více výrobků, bude kupní smlouva uzavřena pouze na výrobky výslovně uvedené v objednávce zákazníka a také v našem e-mailu s potvrzením objednávky.

3.2 Pokud jste našli výrobek, který chcete zakoupit online, můžete jej vložit do svého nákupního košíku a stisknout tlačítko „Přidat do nákupního košíku“, „Buy-now“, „Koupit nyní“ apod. bez jakékoli povinnosti jej zakoupit. Máte možnost zvolený výrobek z nákupního košíku opět vyjmout stisknutím tlačítka „Odstranit zboží“. Poté se zaregis­trujte a vytvořte si zákaznický účet. Svůj nákup můžete alternativně provést také jako host. V tomto případě však musíte při každé budoucí objednávce stále znovu zadávat své osobní údaje. Povinná vstupní pole jsou označena červenou hvěz­dičkou (*). Po zadání vašich údajů a vámi prefe­rovaného způsobu doručení a platby se vám zobrazí podrobné shrnutí vaší objednávky, její celkový součet včetně poštovného a také její rozpis. Zadané podrobnosti můžete změnit anebo doplnit kliknutím na tlačítko „Upravit“. Poté budete vyzváni k dokončení svého online nákupu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Až do tohoto okamžiku můžete online nákup kdykoli zrušit tím, že příslušné komu­nikační médium, které právě používáte, jednoduše zavřete.

3.3 V souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů Lowa (viz https://lowa.de/recht­liches/datenschutzerklaerung) si vyhrazujeme právo provádět indivi­duální kontrolu bonity. V závislosti na jejím výsledku jsme pak také oprávněni určité platební metody odmítnout.

4. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVEK SPOLEČNOSTÍ LOWA

4.1 Pokud by společnost Lowa nebyla z nějakého důvodu (včetně důvodů popsaných v tomto bodě 4.2 nebo na jiném místě této části) schopná akceptovat zcela nebo zčásti objednávku zákazníka, budeme jej o tom informovat prostřednictvím e-mailu. Na každou jednotlivou uzavřenou objednávku připadají nejvýše tři (3) páry bot

4.2 Jsme oprávněni ze závažného důvodu zrušit objednávku zákazníka, což platí – aniž by to před­stavovalo konečný výčet – zejména při násle­du­jících okolnostech:

4.2.1 nedaří se nám získat auto­rizaci platby zákazníka anebo máme důvod se domnívat, že by se u daného zamýš­leného online nákupu mohlo jednat o protizákonné nebo podvodné jednání. To zahrnuje objednávky zákazníka, u kterých množství objednaných výrobků překračuje obvyklá potřebná množství pro domácnost nebo pro vlastní potřebu nebo u kterých jsou zadány identické následné objednávky, popř. objednávky v neobvyklém množství s dodáním na stejné doru­čovací adresy nebo podobně;
4.2.2 zákazník nesplňuje kvalifikace a kritéria, která jsou obsažena v těchto VOP;
4.2.3 pokud odhalíme zjevnou jasnou chybu týkající se popisu anebo ceny objednaného zboží. Dále nelze vyvodit žádná práva zákazníka z pravopisných chyb, popisu výrobku nebo obecně ze zjevných chyb na některém z našich komu­ni­kačních médií;
4.2.4 zboží objednané zákazníkem nepřed­vídaně není na skladě nebo není z jiného důvodu dostupné;
4.2.5 v případech, kdy víme nebo máme důvodné podezření, že daná objednávka byla učiněna pomocí nebo s využitím softwaru, robo­tického nástroje, softwaru Crawler, Spyder nebo jiné auto­ma­tizované metody.

4.3 Objednávky přijímáme pouze pro dodávky v rámci Evropské unie a Evropského hospo­dářského prostoru.

4.4 V případě zrušení ze strany společnosti Lowa budeme příslušného zákazníka neprodleně informovat. Jestliže od nás zákazník již obdržel zboží, které je předmětem stornování, je povinen nám toto zboží vrátit v souladu s naším postupem vracení zboží popsanou v násle­dujícím bodě 5.4 výměnou za vrácení platby, kterou jsme již za příslušné zboží obdrželi, a za vrácení nákladů na dopravu, které zákaz­níkovi případně již vznikly. Zákazník nemá žádné další nároky, například pokud z důvodu neusku­tečnění jeho objednávky nemohl realizovat pěší túru, apod

5. BĚŽNÝ POSTUP PŘI STORNOVÁNÍ A PROCES ZRUŠENÍ PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY – SPOTŘE­BITELE

5.1 Our Consumer Customers have the right to cancel an order and the respective purchase contract within fourteen (14) days (or within any other cancellation period as prescribed by mandatory applicable laws) from the date where the Consumer, or a third party being not the carrier, have taken receipt of the last item of the order concerned.

5.2 Pro uplatnění svého práva na zrušení nás,
Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse19
85305 Jetzendorf,
Tel.: +49 – (0)8137 999 444,
E¬mail: www.webshop@Lowa.de
bude spotřebitel o svém rozhodnutí stornovat příslušnou objednávku odpo­ví­dajícím způsobem informovat prostřednictvím jedno­značného prohlášení při uvedení čísla objednávky a zákaz­nického čísla (dále jen „pro­hlášení o zrušení“). Spotřebitel může k tomuto účelu použít násle­dující vzor, ale nemusí tak učinit:

· Komu: Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse 19
85305 Jetzendorf
Německo

· Prohlášení: Tímto vás informuji/infor­mujeme, že ruším/rušíme svou kupní smlouvu na násle­dující zboží:


        ____________________________
        ____________________________ 

        Objednáno dne: ___________________________ 

        Číslo objednávky:  ___________________________

        Jméno zákazníka: _____________________ 

        Adresa zákazníka: ____________________ 

        Datum: _________________________________ 

Je pouze nutné, aby bylo toto prohlášení o zrušení podáno před uplynutím čtrnác­tidenní lhůty uvedené v bodě 5.1.

5.3 Ihned po obdržení prohlášení o zrušení, a to do deseti (10) pracovních dnů, uhradíme spotře­biteli všechny přijaté platby souvi­sející s příslušnou zrušenou objednávkou včetně nákladů na dopravu. Nebudou sem zahrnuty náklady, které vznikly rozhodnutím spotře­bitele zvolit jiného dodavatele, než u našeho typu dodávky. Vrácení provedeme bez doda­tečných nákladů nebo poplatků za použití stejného způsobu platby, který použil příslušný spotřebitel při platbě zrušené objednávky, pokud není pro příslušné vrácení dohodnuto jinak. Každé vrácení je závislé na odkladné podmínce obdržení vráceného zboží nebo spotře­bitelem poskytnutého důkazu, že zboží skutečně vrátil, podle toho, co nastane dříve.

5.4 The Consumer is required to return or to hand over the respective articles imme­diately or within a time period of fourteen (14) days or within any other time period as 5.4 Spotřebitel je povinen vrátit nebo předat příslušné zboží obratem nebo do čtrnácti (14) dnů, popř. v jiné lhůtě předepsané na základě platných závazných zákonů – počínaje datem, kdy spotřebitel podal své prohlášení o zrušení národnímu partnerskému interne­tovému obchodu auto­rizovanému společností LOWA (který není dopravcem) a od kterého zboží obdržel (dále jen „partnerský internetový obchod“). U objednávek, které jsme realizovali my sami, je tímto partnerem Lowa Sport­schuhe GmbH, Haupt­strasse 19, 85305 Jetzendorf / Německo. Společnost LOWA přitom spotře­bitele žádá, aby obuv zaslal zpět nebo předal partnerskému interne­tovému obchodu v originální krabici LOWA. Bude tak zaručeno, že obuv nebude znečištěna ani jiným způsobem poškozena.

5.5 Výše uvedená lhůta je považována za spotře­bitelem splněnou, pokud je zboží, které je předmětem prohlášení o zrušení, v rámci výše uvedené čtrnác­tidenní lhůty odesláno. Pokud není závazným zákonem stanoveno jinak, nese náklady na vrácené zboží spotřebitel. Spotřebitel je odpovědný za ztráty hodnoty týkající se příslušného výrobku pouze v případě, pokud jsou ztráty způsobeny zbytečnou manipulací spotře­bitelem za účelem ověření vlastností výrobku, jeho funkce anebo parametrů.

6. ZPŮSOBY DORUČENÍ, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, CENY

6.1 Veškeré výrobky zobrazené v komu­ni­kačních médiích jsou uvedeny s výhradou jejich dostupnosti. To znamená, že bez ohledu na naši snahu zajistit, aby naše komu­nikační média nepře­tržitě zobrazovala dostupnost našich skla­dových zásob, se může stát, že některé ze zboží zobrazeného v komu­ni­kačních médiích již není k dispozici ke koupi. Nepatrné barevné nebo jiné odchylky u výrobků nelze z důvodů odlišného poři­zování obrázků, různých tech­nologií zobrazení nebo z jiných tech­nických důvodů vyloučit a za variace a odchylky tohoto druhu neručíme.

6.2 Zboží objednané zákazníkem odešleme do čtyř (4) pracovních dní poté, co obdržíme a potvrdíme příslušnou objednávku. Pokud nastanou nepřed­ví­datelné problémy, jako jsou například stávky nebo jiné případy vyšší moci a podobně, mělo by být objednané zboží zákaz­níkovi doručeno obvykle do sedmi (7) pracovních dnů počínaje datem příslušné objednávky a jejího potvrzení.

6.3 Pokud se v ojedi­nělých případech dodání produktů Lowa, které jsme potvrdili, v rámci výše uvedené lhůty sedmi pracovních dnů zákaz­níkovi zdrží, je zákazník podle vlastní volby oprávněn rozhodnout, zda chce příslušnou objednávku zrušit, nebo ji ponechat v platnosti. Bez ohledu na to bude příslušná objednávka po uplynutí čtyř (4) týdnů – počínaje datem potvrzení objednávky – aniž by proběhlo dodání zákaz­níkovi, auto­maticky stornována a v souladu s výše uvedeným bodem 5.3 vrátíme všechny platby, které jsme již od zákazníka obdrželi.

6.4 Jsme oprávněni – pokud je to v rozumné míře možné – provést objednávku také v dílčích dodávkách, aniž by tím zákaz­níkovi vznikly dodatečné náklady, ledaže by dílčí dodávka proběhla na jeho přání. Každá dílčí dodávka tvoří samo­statnou kupní smlouvu. Pokud se jedna dílčí dodávka zpozdí nebo vykazuje nedo­statky, není zákazník oprávněn zrušit zbývající dílčí dodávky.

6.5 Přepravní náklady nese zákazník, pokud to není v komu­ni­kačních médiích stanoveno jinak.

6.6 Zboží objednané spotře­bitelem online prostřednictvím našeho interne­tového obchodu zůstává naším vlastnictvím až do chvíle, kdy je v plném rozsahu zaplaceno. Zákazník není oprávněn toto zboží prodat, disponovat jím nebo jej zatížit právy třetích stran, dokud na něj nepřejde vlastnictví. Zboží objednané firmami zůstává naším vlastnictvím, dokud nejsou v plném rozsahu splněny veškeré požadavky vyplývající z obchodního vztahu (včetně těch s našimi partnerskými interne­tovými obchody).

6.7 Dodání proběhne na naše vlastní riziko v souladu se zákonnými předpisy platnými pro online nákupy v zemi, kde má zákazník své bydliště. V případě dodávek firmám přechází přepravní riziko na firmu v okamžiku vydání objednaného zboží příslušnému přepravci.

6.8 Pokud se doručení objednávky nezdaří z důvodů, které lze přičíst zákaz­níkovi, nese dodatečné tím vzniklé náklady zákazník. Dodávky platí za nedo­ru­čitelné v případě, pokud není k dispozici žádná osoba oprávněná k přijetí, která by zásilku převzala a uplyne lhůta pro přijetí, aniž by byla příslušná zásilka převzata, nebo pokud příjemce nebo jím pověřená osoba oprávněná k přijetí převzetí zásilky odmítne, popř. zákazníka nebo jím pověřenou osobu oprávněnou k přijetí na uvedené adrese nelze zastihnout. Totéž platí pro dodávky na určité místo doručení jako je poštovní box nebo poštovní schránka.

6.9 Ceny uvedené v našich komu­ni­kačních médiích jsou primárně zobrazovány v EURECH včetně zákonných daní z prodeje a dalších složek ceny, které jsou uvedeny samo­statně na faktuře, kterou od nás zákazník obdrží. DPH, která se vždy uplatňuje při veškerých online prodejích B2C je totožná s DPH, která platí v zemi, kam jsou příslušné produkty společnosti Lowa v rámci Evropské unie a Evropského hospo­dářského prostoru doru­čovány.

7. ZÁRUKA NA PRODUKT

7.1 U online nákupů B2C spotře­bitelů platí zákonná záruční doba v délce trvání dva (2) roky od obdržení objednaných produktů Lowa. U objednávek firem činí tato záruční lhůta jeden (1) rok. Poslední uvedené zkrácení doby neplatí v případech, kdy se nároky firem zakládají na ztrátě zdraví, života nebo na hrubé nedbalosti z naší strany nebo ve kterých jsou předepsány delší záruční lhůty na základě platných závazných zákonů. Z hlediska udrži­telnosti a ochrany životního prostředí zákazník souhlasí s tím, že oprava produktu Lowa je naší prioritou a první volbou v případech, kdy je to možné.

7.2 Nároky na záruku je nutné směřovat na společnost LOWA Sport­schuhe GmbH Německo ve všech případech, kdy jsme dodali zboží objednané online. U všech ostatních dodávek, které byly provedeny online prodejními partnery auto­rizovanými společností Lowa, předáváme příslušné záruční nároky těmto partnerům.

7.3 V rámci tohoto záručního postupu týka­jícího se online prodejů B2C nepře­bíráme žádnou záruku za výrobky,

7.3.1 které nebyly odebrány prostřednictvím komu­ni­kačních médií;
7.3.2 které byly poškozeny na základě nedbalosti nebo zneužití (například neobvykle vysokými nebo nízkými teplotami a žárem, zatížením škod­livými chemikáliemi a žíravými látkami a podobně);
7.3. které byly poškozeny výrazně nesprávným používáním nebo aktivitami mimo předpokládané účely používání těchto produktů (jako je například používání čistě cestovního nebo rekre­ačního produktu na horo­lezecké výstupy nebo naopak výhradní používání čistě outdoorové obuvi na tvrdých podkladech městského terénu);
7.3.4 které byly běžným opotřebením a oděrem poškozeny nad přiměřenou životnost těchto produktů.

8. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1 Společnost Lowa je a zůstane vlastníkem všech autorských práv a obsahů v komu­ni­kačních médiích a na nich. Obsahy, které jsou aktuálně umístěny nebo budou umístěny v komu­ni­kačních médiích jste oprávněni si zcela nebo částečně zobrazovat, přehrávat, vytisknout anebo stáhnout, a to výhradně v rámci používání k vašim čistě osobním, neko­merčním a čistě infor­ma­tivním účelům (dále jen „povolené používání“). Žádný z uživatelů komu­ni­kačních médií včetně všech zákazníků není oprávněn jejich obsahy jakýmkoli způsobem měnit, kopírovat, publikovat, vyrábět odvozené výrobky, udělovat licence, kopírovat je, přenášet nebo prodávat obsahy komu­ni­kačních médií nebo je používat na jiných webových stránkách nebo médiích, vyjímaje případy, kdy (k tomu) udělíme náš výslovný předchozí písemný souhlas, a to pro každou jednotlivou úpravu, o kterou si návštěvník našich komu­ni­kačních médií písemně požádá, nebo pro jakékoli jiné používání, které překračuje rámec povo­leného používání.

8.2 Zákazník se zavazuje k tomu, že nebude odstraňovat nebo jiným způsobem potlačovat nebo měnit autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví, která se vztahují k obsahům komu­ni­kačních médií.

8.3 Totéž jako v před­chozích bodech 8.1 a 8.2 platí pro veškeré značky, loga a jiná práva duševního vlastnictví společnosti Lowa (dále jen „práva duševního vlastnictví“), která zůstávají naším duševním vlastnictvím (včetně práv našich sdru­žených společností a posky­tovatelů licencí).

8.4 Veškeré používání práv duševního vlastnictví uživateli komu­ni­kačních médií včetně zákazníků nad rámec povo­leného používání vyžaduje náš předchozí výslovný písemný souhlas. To rovněž platí pro každé používání našich práv duševního vlastnictví v souvislosti s vytvářením odkazů, hypertextů, odkazů Deep Links a podobných mezi každým z našich komu­ni­kačních médií a jinými online médii třetích stran.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Společnost Lowa v plném rozsahu respektuje ochranu osobních údajů osob, které mají přístup do komu­ni­kačních médií a používají je. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje podrobnosti o tom, do jaké míry a v jakém rozsahu používáme informace o zákaz­níkovi, včetně používání souborů cookie, typu informací, které od našich zákazníků získáváme a k jakým účelům, a dále, za jakých podmínek tyto údaje zpří­stupňujeme třetím stranám. Zákazník je výslovně formou dvojitého přihlášení (Double Opt-In) dotázán, zda chce dostávat nabídky anebo jiné informace. Pokud k tomu neob­držíme souhlas, budou po dokončení dané transakce online nákupu B2C všechny příslušné údaje smazány. Zákazník výslovně souhlasí s dočasným ukládáním takových osobních údajů, které jsou nutné ke zpra­cování a realizaci jeho objednávek včetně vyři­zování případů vracení a uplat­ňování záruky.

9.2 Naše prohlášení o ochraně osobních údajů (viz výše uvedený bod 3.3) je součástí těchto VOP. Prostřednictvím návštěvy našich komu­ni­kačních nástrojů akcep­tujete a souhlasíte, že budeme používat, shro­mažďovat, ukládat a zpra­covávat vaše osobní údaje v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

10. LIMI­TATION OF LIABILITY

10. OMEZENÍ ODPO­VĚDNOSTI

10.1 Společnost Lowa žádným způsobem neomezuje svou odpo­vědnost za podvodné jednání, ztrátu života nebo poškození zdraví způsobené nedbalostí z naší strany nebo ze strany našich zaměstnanců anebo zástupců nebo za jiné ztráty, u kterých nesmí být odpo­vědnost vyloučena ani omezena na základě platných závazných zákonů a předpisů. Omezení odpo­vědnosti uvedená v tomto bodě 10 platí rovněž pro naše partnery z interne­tových obchodů, avšak nevztahuje se na případy, kdy bychom podvodně zamlčeli vadu nebo pokud bychom výrazně neko­rektním způsobem popsali výrobek v komu­ni­kačních médiích (včetně neoznačení obuvi jako OOPP). Dále společnost Lowa nepřebírá žádnou odpo­vědnost v souvislosti s okolnostmi, které vyplývají z komerčního používání obuvi zákazníkem, které je v rozporu se smlouvou a které není pro společnost Lowa rozpo­znatelné, zejména ne v rámci případného ručení za OOPP.

10.2 Neručíme za ztráty nebo škody, které zákazník anebo uživatel komu­ni­kačních médií utrpí, které

10.2.1 nebyly způsobeny porušením těchto VOP z naší strany;
10.2.2 jsou výsledkem dočasné neschopnosti společnosti Lowa zajistit přístup do komu­ni­kačních médií (nebo jejich částí) nebo jsou výsledkem odstranění určitého zboží z komu­ni­kačních médií;
10.2.3 vyplývají z našeho práva na zrušení objednávek v souladu s ustano­veními obsaženými ve výše uvedeném bodě 4;
10.2.4 byly způsobeny rozšířeným útokem Denial-of-Service, internetovým virem nebo jinými tech­no­logicky škod­livými údaji nebo materiály, které se mohou negativně projevit na vašem počí­tačovém vybavení, datech, softwaru nebo jiných mate­riálech a infor­macích prostřednictvím používání komu­ni­kačních médií (sem patří také stahování obsahů komu­ni­kačních médií nebo jakýchkoli jiných online médií, na které je odkazováno, avšak neomezuje se pouze na ně);
10.2.5 jsou výsledkem nebo důsledkem neplnění povinností z naší strany, které vyplývají z událostí, které jsou mimo naši kontrolu (jako je oheň, válka, občanské nepokoje, větší nehody, povodně, bouře a vichřice, stávky, výluky anebo jiné případy vyšší moci).

10.3 Pokud není prostřednictvím platných závazných zákonů stanoveno jinak, omezuje se naše celková odpo­vědnost vůči zákazníkům za škody, které jim vzniknou v souvislosti s online nákupem B2C produktů společnosti Lowa, na sto padesát procent (150 %) hodnoty příslušné objednávky zákazníka.

11. PLATNÉ PRÁVO, PŘÍSLUŠNÝ SOUD, ONLINE UROVNÁNÍ SPORU

11.1 Pokud není v platných závazných zákonech a předpisech v oblasti zákona na ochranu spotře­bitelů stanoveno jinak, podléhají tyto VOP výhradně německému hmotnému právu s vyloučením mezi­ná­rodních odkazovacích a kolizních norem. U mezi­ná­rodních online nákupních transakcí mezi firmou a námi je uplat­ňování úmluvy OSN o smlouvách o mezi­národní koupi zboží (CISG) vyloučeno.

11.2 V případě, že je zákazníkem firma, je výhradním příslušným soudem pro veškeré spory vyplývající z těchto VOP nebo v souvislosti s nimi anebo z online nákupu, které nelze urovnat smírem, soud v Mnichově/Německu s kompetencí mnichovských občanských soudů.

11.3 V souladu s nařízením (EU) č. 524/2013 poskytuje Evropská komise prostřednictvím mezi­ná­rodních webových stránek, kam je umožněn elek­tronický přístup ve všech úředních jazycích orgánů Evropské unie, Evropskou platformu pro řešení sporů mezi spotře­biteli s bydlištěm v Evropské unii, které vyplývají z online prodeje zboží nebo z posky­tování online služeb, pomocí firem se sídlem v Evropské unii (tzv. platforma ODR/URL: https://ec.europa.eu/odr ).

Aby bylo možné podat proti společnosti Lowa stížnost na tzv. platformu ODR, musí spotřebitel vyplnit k tomu určený elek­tronický formulář. Jednotlivé informace, které musí být povinně před­loženy při podání stížnosti, jsou uvedeny v příloze nařízení (EU) číslo 524/2013.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Jakákoli obchodní nákupní transakce B2C i každé používání komu­ni­kačních médií probíhá výhradně na základě těchto VOP včetně jejich budoucích změn nebo doplnění, které jsou platné v okamžiku, kdy zákazník provede příslušnou objednávku prostřednictvím komu­ni­kačních médií, nebo v den, kdy navštívíte komu­nikační média, dle dané okolnosti. Vyhrazujeme si právo tyto VOP kdykoli změnit anebo doplnit.

12.2 Každé ustanovení těchto VOP musí být použito samo­statně a nezávisle na jakémkoli jiném ustanovení. V případě, že je některé ustanovení neplatné, zmatečné nebo jiným způsobem nepro­ve­ditelné, platí oddě­litelně od ostatních ustanovení a nemá vliv na platnost anebo prove­di­telnost ostatních ustanovení obsažených v těchto VOP.