BĚŽNÝ POSTUP PŘI STORNOVÁNÍ A PROCES ZRUŠENÍ PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY – SPOTŘE­BITELE

 1. Naši zákazníci – spotře­bitelé jsou oprávněni stornovat objednávku
  a odpo­ví­dající kupní smlouvu do čtrnácti (14) dnů (nebo v rámci jiného stornovacího období předepsaného na základě platných závazných zákonů) počínaje dnem, kdy spotřebitel nebo třetí strana, která není dopravcem, obdrželi poslední výrobek příslušné objednávky.

 2. Pro uplatnění svého práva na stornování nás

Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse19
85305 Jetzendorf
Tel.: +49 – (0)8137 999 444
E-mail: www.webshop@Lowa.de

bude spotřebitel o svém rozhodnutí stornovat příslušnou objednávku
odpo­ví­dajícím způsobem informovat prostřednictvím jedno­značného prohlášení při uvedení čísla objednávky a zákaz­nického čísla (dále jen „pro­hlášení o zrušení“). Spotřebitel může k tomuto účelu použít násle­dující vzor, ale nemusí
tak učinit:

Komu: Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse 19
85305 Jetzendorf
Německo

• Prohlášení: Tímto prohlašuji/prohlašujeme, že
ruším/rušíme svou kupní smlouvu vztahující se na
násle­dující výrobek:


Objednáno dne: __

Číslo objednávky: __

Jméno zákazníka: ___

Adresa zákazníka:__ ___

Datum: _____Podpis:__

Je pouze nutné, aby bylo toto prohlášení o zrušení podáno před uplynutím čtrnác­tidenní lhůty uvedené v bodě 5.1.

 1. Ihned po obdržení prohlášení o zrušení, a to do
  deseti (10) pracovních dnů, uhradíme spotře­biteli všechny přijaté platby souvi­sející se zrušenou objednávkou včetně nákladů na dopravu. Nebudou sem zahrnuty náklady, které vznikly rozhodnutím spotře­bitele zvolit jiného dodavatele, než u našeho typu dodávky. Vrácení provedeme bez doda­tečných nákladů nebo poplatků za použití stejného způsobu platby, který použil příslušný spotřebitel při platbě zrušené objednávky,
  pokud není pro příslušné vrácení dohodnuto jinak. Každé vrácení je závislé na odkladné podmínce obdržení vráceného zboží nebo spotře­bitelem poskytnutého důkazu, že zboží skutečně vrátil, podle toho,
  co nastane dříve.

 2. Spotřebitel je povinen vrátit nebo předat příslušné zboží obratem nebo do
  čtrnácti (14) dnů, popř. v jiné lhůtě předepsané na základě platných závazných zákonů – počínaje datem, kdy spotřebitel podal své prohlášení o zrušení národnímu partnerskému interne­tovému obchodu auto­rizovanému společností LOWA (který není dopravcem) a od kterého zboží obdržel (dále jen „partnerský internetový obchod“). U objednávek, které jsme realizovali my sami, je tímto partnerem Lowa Sport­schuhe GmbH, Haupt­strasse 19, 85305 Jetzendorf / Německo.

 3. Výše uvedená lhůta je považována za spotře­bitelem splněnou, pokud je zboží,
  které je předmětem prohlášení o zrušení, v rámci výše uvedené čtrnác­tidenní lhůty odesláno. Pokud není závazným zákonem stanoveno jinak, nese náklady na vrácené zboží spotřebitel. Spotřebitel je
  odpovědný za ztráty hodnoty týkající se příslušného výrobku pouze v případě, pokud jsou ztráty způsobeny zbytečnou manipulací spotře­bitelem za účelem ověření vlastností výrobku, jeho funkce anebo parametrů.